محاسبه سطح مقطع کابل

در این بخش به محاسبه سطح مقطع کابل می پردازیم . سطح مقطع مورد نياز براي سيم و كابل را بايستي با در نظر گرفتن موارد ذيل تعيين نمود.

– شدت جريان مجاز سيم و يا كابل
– افت ولتاژ مجاز (بستگي به مصرف كننده دارد)
– شرايط محيطي سيم و كابل (دماي محيط محل نصب سيم و كابل و همجواري سيم و كابل ها )
– طول سيم يا كابل مورد نياز
روش محاسبه سطح مقطع سيم و كابل جهت يك مصرف كننده مطابق روش ذيل مي باشد.

1- محاسبه جريان مصرفي مصرف كننده در سیم و کابل

براي محاسبه جريان مجاز سيم و كابل ابتدا از روابط توان، جريان مصرفي مصرف كننده را محاسبه مي كنيم.
جريان بار بايد همواره از جريان مجاز سيم وكابل كمتر باشد.
شدت جريان مجاز سيمها و كابلها معمولاً براي دماي 25 درجه سانتي گراد در جداول استاندارد مشخص شده است.
براي محاسبهجريان در دماهاي ديگر بايد ضريب مربوطه در نظر گرفته شود .
همچنين ضريب مربوط به قرار گرفتن چند رشته سيم يا كابل در مجاورت يكديگر( ضريب همجواري ) نيز بايد منظور گردد.
با استفاده از روابط زير جريان نامي مصرف كننده را بدست مي آوريم.

2 – محاسبه جريان كابل مورد نياز با در نظر گرفتن شرايط دمايي و همجواري سيم ها و كابل ها

جريان مجاز داده شده در جداول سيم و كابلها بر اساس دماي
محيط بيست و پنج درجه سانتيگراد و در نظر گرفتن يك كابل يا سيم در كانال يا داكت ميباشد.
در صورت افزايش دماي محيط و يا افزايش تعداد رشته هاي
سيم و كابل در كنار هم بدليل بدتر شدن شرايط تبادل حرارت سيم و كابل با محيط(K) و ضريب همجواري (F) ميبايست
جريان مجاز بدست آمده از مرحله قبل (جريان نامي مصرف كننده) را بر ضرايبي بنام ضريب تصحيح حرارتيتقسيم نماييم .
اين محاسبه در دماهاي بالا و يا تعداد كابل و سيم بيش از يك رشته منجر به انتخاب
سطح مقطع بالاتري از جدول كابلها خواهد شد.
را ميتوانيم از فرمولهاي زير بدست آوريم. F را از جدول 2 انتخاب ميكنيم ولي K براي محاسبه

3-انتخاب سطح مقطع مناسب از جدول جريان مجاز :

حال پس از محاسبه جريان سيم و كابل با در نظر گرفتن دو پارامتر فوق ميبايست سطح مقطع مناسب را از جدول جريان مجاز سيم و كابلها انتخاب نماييم.

4-محاسبه درصد افت ولتاژ سيم يا كابل و مقايسه با درصد افت ولتاژ مجاز :

پس از انتخاب سطح مقطع مورد نياز در مرحله قبل با در نظر گيري
شرايط دماي محيط (اعمال ضريب تصحيح حرارتي) و شرايط همجواري سيم و كابل
و سطح مقطع (P) و توان مصرف كننده (L) ها در كنار يكديگر (اعمال ضريب تصحيح همجواري)
سپس بايد درصد افت ولتاژ مجاز را كه تابعي از طولاست,
براساس فرمولهاي زير محاسبه نماييم. (S)

اگر افت ولتاژ كه از فرمولهاي بالا بدست آمد كمتر از افت ولتاژ مجاز بود بدين معني است كه سطح مقطع انتخابي صحيح است.
در صورتيكه درصد افت ولتاژ محاسبه شده از حد مجاز بيشتر باشد لازم است سيم يا كابل با
مقطع بزرگتر از انتخاب قبلي در نظر گرفته شود و سپس
مجددا افت ولتاژ سيم باكابل با مقطع انتخابي جديد را محاسبه مي كنيم.
افت ولتاژ مجاز بستگي به ماهيت مصرف كننده دارد بعنوان مثال افت ولتاژ براي تجهيزات الكترونيكي بدليل
حساسيت شان كمتر از تجهيزات موتوري است.

صنایع کابل کمان

صنایع کابل کمان در سال ۱۳۷۰ در زمینی به وسعت ۴۰۰۰۰ متر مربع در شهر صنعتی شماره یک واقع در استان زنجان شروع به فعالیت نمود. این واحد در ابتدای سال ۱۳۷۳ موفق اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ملی (ISIRI) گردید و هم اکنون با سابقه طولانی و درخشان یکی تولیدکنندگان موفق در این صنعت می باشد. این شرکت توانست در سال های نخست گواهینامه ISO 9001:2008 و CE را اخذ نموده و هم اکنون مجهز به انواع ماشین آلات از شرکت های سازنده معتبر اروپایی قادر به تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف برق و مخابراتی، کابل های کنترل و ابزار دقیق مطابق با انواع استانداردهای ملی (ISIRI 607,3569-1, 1926,.…) و بین المللی (IEC, BS, VDE,….) می باشد.
بستن منو