کابلهای تلفنی فرکانس صوتی
کابلهای تلفنی فرکانس صوتی

نام : کابلهای تلفنی فرکانس صوتی

کاربرد :

این کابلها برای انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال به صورت نصب ثابت مناسبند .

ساختار:

هادی: مس آنیل شده تک مفتولی .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/YI1 مطابق استاندارد VDE 0207 .

نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوجها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده میشوند .

پوشش رشته های کابل: روی زوجهای تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .

اسکرین: فویل آلومینیم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیم .

روکش:آمیزه PVC از نوع PVC/YM1 مطابق استاندارد VDE 0207 . رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

استاندارد:VDE 0815 یا مشخصات TCI ( شرکت مخابرات ایران ) .

20110608-5ge-90kb